down

down
I
[daun] n աղվամազ, աղվափետուր
II
[daun] n բլուր, բլրավայր, ավա զաբլուր
III
[daun] n վայրէջք, զառիվայր. ups and downs փխբ. վերելք և վայրէջք (կյանքի). բախտի փոփոխականություն. have a down on smb նեղա նալ, ջղայնանալ. down payment կանխավճար
IV
[daun] adv ներքև, դեպի ցած. ներքևում, ցածի մասում. go down (in the lift) /վե րելա կով ներքև իջնել. go down south հարավ գնալ. go down to the country գյուղ գնալ. The aeroplane is down Ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել. He’s just come down from Oxford Նա հենց նոր ավարտել է Օքսֆորդը, Օքսֆորդից արձակուրդ է եկել. մրզ. be down and out նոկաուտի մեջ լինել. be one down մի միավոր պակաս ու նե նալ. (քանակի պակասում, նվազում) bring down the price գինը պակա սեցնել. boil down եռալով պակասել. The temperature is much down Ջերմաս տի ճանը զգալի չափով նվա զել է. be down թու լանալ. calm down հանգստանալ, հանդարտվել. Demand is down Պահանջար կը նվազել է. down with flue գրիպով հիվանդ/պառկած լինել. down in black and white սևով սպիտակի վրա գրված լինել. come down on one հարձակվել. be (a bit ) down վատ տրամա դրության մեջ լինել. hand down սերնդից սերունդ փոխանցել. (ժամանակ, ընդհուպ մինչև) down to the present time մինչև այժմ/ այսօր. read down to the last մինչև վերջին էջը կարդալ. down to the time of Shakespeare ընդ հուպ մինչև Շեքսպիրի ժամանակաշրջանը. down with! Կորչի!
V
[daun] prep. ներքև, ուղղությամբ, ընթ ա ցիկ. look down ցած նայել. walk down hill բլրից ցած/ներքև իջնել. down the river գետի հոսանքի ուղղությամբ. down thr road ճանապարհի երկայն քով. go down town քաղաքի կենտրոն գնալ. down wind քամու ուղղությամբ. up and down վեր ու վար, ետ ու առաջ
VI
[daun] v իջնել, իջեցնել. հնազանդեցնել, ենթարկել. հաղթել, հաղթահարել. down tools աշխատանքը դադարեցնել. (կուլ տալ) down the medicine/food դեղը/ուտելիքը կուլ տալ. down a glass of beer մի բաժակ գարեջուր կուլ տալ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Down — Down, adv. [For older adown, AS. ad[=u]n, ad[=u]ne, prop., from or off the hill. See 3d {Down}, and cf. {Adown}, and cf. {Adown}.] 1. In the direction of gravity or toward the center of the earth; toward or in a lower place or position; below;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Down on — Down Down, adv. [For older adown, AS. ad[=u]n, ad[=u]ne, prop., from or off the hill. See 3d {Down}, and cf. {Adown}, and cf. {Adown}.] 1. In the direction of gravity or toward the center of the earth; toward or in a lower place or position;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Down — may refer to: Relative direction, where down is the direction towards the centre of gravity of a celestial object. Railroad directions, where down and up have locally significant meanings Down feather, a soft bird feather frequently used in… …   Wikipedia

 • down — down1 [doun] adv. [ME doun < adune, adown < OE adune, ofdune, from the hill < a , of , off, from + dune, dat. of dun, hill: see DOWN3] 1. from a higher to a lower place; toward the ground 2. in, on, or to a lower position or level;… …   English World dictionary

 • Down in It — Single by Nine Inch Nails from the album Pretty Hate Machine Released …   Wikipedia

 • Down — /down/, n. 1. a county in SW Northern Ireland. 311,876; 952 sq. mi. (2466 sq. km). Co. seat: Downpatrick. 2. an administrative district in this county. 49,500; 253 sq. mi. (654 sq. km). * * * I District (pop., 1999 est.: 63,800), Northern Ireland …   Universalium

 • Down In It — Single par Nine Inch Nails extrait de l’album Pretty Hate Machine Sortie 15 septembre 1989 Enregistrement 1989 Durée 17:45 Genre(s) Metal industriel …   Wikipédia en Français

 • Down in it — Single par Nine Inch Nails extrait de l’album Pretty Hate Machine Sortie 15 septembre 1989 Enregistrement 1989 Durée 17:45 Genre(s) Metal industriel …   Wikipédia en Français

 • Down in It — Saltar a navegación, búsqueda «Down in It» Sencillo de Nine Inch Nails del álbum Pretty Hate Machine Publicación 15 de septiembre de 1989 Formato CD, 12 …   Wikipedia Español

 • Down in It — Single par Nine Inch Nails extrait de l’album Pretty Hate Machine Sortie 15 septembre 1989 Enregistrement 1989 Durée 17:45 Genre Metal industriel …   Wikipédia en Français

 • down — Ⅰ. down [1] ► ADVERB 1) towards or in a lower place or position. 2) to or at a lower level or value. 3) so as to lie flush or flat. 4) in or into a weaker or worse position, mood, or condition. 5) to a smaller amount or size, or a simpler or more …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”